30.5.11

Ultimul fierar-potcovar din Tara Fagarasului: nenea Stângă, din Mândra

N a avut  brevet de maistru în fierărie şi potcovărie, obţinut la vre o Şcoala de arte şi meserii,  unde ar fi trebuit să deprindă acest meşteşug timp de cinci ani. A învăţat acasă, în fierăria lu taică su. Şi tatăl de la bunicu şi tot aşa în urmă, generaţie cu generaţie...
E bătrân, fără dinţi în gură, necăjit că nu mai are cui lăsa meseria şi vorbeşte cu patimă...
"Eu le fac la toţi ce le tribe, până mai poci. Când n oi mai putea, mă va înlocui careva... de mă va înlocui. De nu... Ai mei s or curăţit toţi. Io fac de toate: fiare de plug, scoabe, potcoave ... până şi potcoave la măgari, la catârii eia de la stână, la care le tribuia potcoave mici, ca tocul de la pantof. La mine vin toţi, din tot hotarul ăsta al nost, din toate satele de primprejur" 
Nenea Alexandru Stângă nu mai trăieşte. Într o zi şi -o luat ciocanul, nicovala, un cleşte, şurţul lui de fierar - potcovar şi o plecat pe deal in sus. Spre cimitir. Nu s-o găsit nimeni sa-l înlocuiască... am ramas doar cu amintiri, marturii si  o poveste potcovita bine si gata sa plece la drum prin lume!

“Ţinutul Secuiesc – ţară-mamă interioară”. Proiectul UDMR “Diaspora”.

“Ţinutul Secuiesc trebuie să contribuie, în calitate de ţară-mamă interioară, la menţinerea conştiinţei identităţii maghiarimii din diasporă” – Demeter Laszlo

 
Proiectul UDMR „Diaspora”


Sinteză documentară

Centrul European de Studii Covasna – Harghita a întocmit sinteza documentară în care este prezentat proiectul UDMR „Diaspora”. Potrivit proiectului, „Ţinutul Secuiesc” în calitatea sa de „ţară mamă interioară” pentru maghiarii din „diasporă” (adică cetăţenii români de etnie maghiară din celelalte judeţe ale Transilvaniei), are datoria sprijinirii „menţinerii identităţii maghiarilor” din aceste judeţe.
În prima parte sunt redate hotărârile Consiliului Judeţean Covasna prin care a fost asigurată finanţarea acţiunilor destinate sprijinirii comunităţilor maghiare din jud. Hunedoara, în anul 2010. După evaluarea rezultatelor obţinute, pentru anul 2011, Consiliul Judeţean Covasna a hotărât extinderea finanţării pentru sprijinirea comunităţilor maghiare din judeţele Alba şi Sibiu.
În partea a doua este prezentată o sinteză a ecourilor proiectului menţionat în mass-media maghiară.
În final, este reprodusă solicitarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, din Deva, adresată Consiliului Judeţean Covasna prin care se cere ca pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat stabilite între Centrele de Cultură ale judeţelor Hunedoara, Alba şi Sibiu şi cel al judeţului Covasna, să se prevadă susţinerea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi în comunităţile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.

I. Proiectul UDMR “Diaspora” – Hotărâri şi convenţii ale Consiliului Judeţean Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 5/2010 privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna


28 ianuarie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
HOTĂRÂREA Nr. 5/2010
privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 ianuarie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific; având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului precum şi
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens;
ținând cont de observațiile și propunerile făcute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate;
ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 91, alin. (1) lit. ”e”, alin (6), lit.”a” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă derularea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific, conform anexei nr.1.
Art.2. Sumele necesare finanţării cheltuielilor Programului de parteneriat aprobat la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul Centrului de Cultură al Județului Covasna aferent fiecărui an de derulare.
Art.3. (1) Se aprobă proiectul Convenţiei de colaborare care se va încheia cu partenerii, în vederea derulării programului, prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Convenția de colaborare prevăzută în anexa nr. 2 intră în vigoare/produce efecte numai după aprobarea acestuia de către Președintele Consiliului Județean Covasna, în calitate de ordonator principal de credite.
Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Dezvoltarea Teritoriului, Direcţia Economică și Centrul de Cultură al Județului Covasna din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.

Sf. Gheorghe, la 28 ianuarie 2010.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

Prezenta se difuzează astfel:
- 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţului Covasna;
- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale;
- 1 ex. Direcţia Dezvoltarea Teritoriului;
- 1 ex. Direcţia Economică
- 1ex. Centrul de Cultură al Județului Covasna

R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
P R E Ş E D I N T E
Nr. 410 din 19.01.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Programului de parteneriat al Consiliului Județean Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific,
Obiectivul prezentului program este sprijinirea parteneriatului între comunităţile judeţelor amintite, pe baza întemeierii relaţiilor de colaborare între autorităţile publice, societatea civilă, respectiv instituţiile culturale. Primul pas al acestei iniţiative lansate de Consiliul Judeţean Covasna sunt o serie de activităţi şi programe iniţiate cu scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul social, cultural şi educaţional cu comunitatea din judeţul Hunedoara.
Scopul principal este realizarea unor programe comune care asigură schimbul de informaţii directe între reprezentanţii comunităţilor acestor judeţe, în tematici privind:
- educaţie şi ştiinţă: organizarea unor schimburi de experienţe pentru elevi, studenţi, profesori
- păstrarea identităţii culturale a acestor comunităţi
- cultură: participare la cele mai importante evenimente culturale
Programul de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe, se va realiza prin activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Covasna, respectiv prin activităţi organizate şi realizate de instituţii subordonate acesteia.
Partenerul programului din judeţul Hunedoara este organizaţia: Asociaţia Corvin Savaria din Hunedoara.
Activităţile programului se vor desfăşura sub coordonarea grupului de lucru al Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţat cu acest scop.
Pe baza celor menţionate, se evidenţiază importanţa aprobării programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu Asociaţia Corvin Savaria din judeţul Hunedoara, luând în considerare faptul că în momentul de faţă nu există un program bine structurat şi clar definit de colaborare între judeţul Hunedoara şi judeţul Covasna.
Ca urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
N.E./ N.E.

ROMÂNIA
CONSILIER JUDEŢEAN
DEMETER László
Nr. 3661 din 14.04.2011.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Alba, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din judeţ
Obiectivul prezentului program este sprijinirea parteneriatului între comunităţile judeţelor Covasna și Alba, pe baza întemeierii relaţiilor de colaborare între autorităţile publice, societatea civilă, respectiv instituţiile culturale. Primul pas al acestei iniţiative lansate de Consiliul Judeţean Covasna sunt o serie de activităţi şi programe iniţiate cu scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul social, cultural şi educaţional cu comunitatea din judeţul Alba.
Scopul principal este realizarea unor programe comune care asigură schimbul de informaţii directe între reprezentanţii comunităţilor acestor judeţe, în tematici privind:
-         educaţie şi ştiinţă: organizarea unor schimburi de experienţe pentru elevi, studenţi, profesori
-         păstrarea identităţii culturale a acestor comunităţi
-         cultură: participare la cele mai importante evenimente culturale
Programul de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Alba, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe, se va realiza prin activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Covasna, respectiv prin activităţi organizate şi realizate de instituţii subordonate acesteia.
Partenerul programului din judeţul Alba este organizaţia: Fundația Bod Péter din Alba Iulia.
Activităţile programului se vor desfăşura sub coordonarea grupului de lucru al Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţat cu acest scop.
Pe baza celor menţionate, se evidenţiază importanţa aprobării programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu Fundația Bod Péter din judeţul Alba, luând în considerare faptul că în momentul de faţă nu există un program bine structurat şi clar definit de colaborare între judeţul Alba şi judeţul Covasna.
Ca urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
DEMETER László
consilier județean

Related Posts with Thumbnails