3.4.13

SCARA Sfântului Ioan Scărarul - conspect al mărturisitorului Traian Trifan (II)XIII Despre trîndăvie şi lenevie
Trîndăvia este slăbănogirea sufletului. Destrămarea minţii 117-2
Opt căpetenii ale răutăţii 118-10
Trîndăvia este cel mai greu.
Cel ce plînge pentru sine nu cunoaşte trîndăvia. 119-13
Treapta a 13-a, în toate va fi iscusit.

XIV Despre pîntece, stăpînul viclean şi iubitor de toţi
Evagrie cel împotrivitor lui Dumnezeu 121-12
Să urmăm mai întîi bucăţele care îngraşă, pe urma cele care fac aprindere, care iar pe urmă şi pe cele ce îndulcesc. 122
E lucru de mirare că mintea, fiind fără de trup, de la trup se spurcă şi se întunecă, şi că dimpotrivă, cele nematerialnice de la ţărînă se subţie şi se curăţă. 124-28
Căpetenia dracilor este luceafărul căzut. Căpetenia patimilor este îmbuibarea
Tiranul tuturor oamenilor este lăcomia 125-30
Postul este o silire a firii, şi luminător al sufletului
Îmbuibarea a doborît pe Adam, Esau, Israeliţi, Noe, Gomora, Lot
Sau dulceaţa Mângâietorului sau dulceaţa patimii. 126-36
Adam, dacă nu ar fi fost biruit de pîntece apoi desigur că nu ar fi cunoscut ce era femeia. 127

XV Despre curăţia cea nestricăcioasă şi întreaga-înţelepciune, curăţia minţii,
care se agonisesc de către cei muritori prin osteneli şi sudori

Curăţia este însuşirea firii celei fără de trup, este casa cea dorită a lui Hristos. Curat este acela care înlătură dragostea trupească cu cea dumnezeiască. 127-3
Întreaga-înţelepciune, curăţia inimii este o numire atotcuprinzătoare a tuturor virtuţilor. Curăţia sufletului şi a trupului 128-5
Fericit cine şi-a agonisit o ne-simţire desăvîrşită faţă de orice trup şi chip şi frumuseţe. Curat este cine şi-a supus mădularele sufletului 128-12
Să nu crezi trupului pînă la înfăţişarea la Hristos 129-17
Fericesc pe cei care s-au învăţat ca, prin minte, ca printr-un cuţit, să se cureţe pe sine. 130-21
Trupul nu poate fi învins fără Domnul 130-25
Sf Pavel a numit trupul moarte. Dar cine este omul care va fi viu şi nu va vedea moartea adică întinarea trupului său? 132-31
Îmbuibarea se vindecă prin înfrînare şi smerenie. 134-40
Eresul se iartă prin mărturisire şi se învredniceşte de împărtăşire cu sfintele Taine. Curvia, chiar mărturisită, îndepărtează de la Sfintele Taine pentru mulţi ani, conform canoanelor. 135-47
În timpul somnului să avem în minte amintirea morţi şi rugăciunea lui Iisus 136-53
Cine a învins trupul, a învins firea, şi cine a învins firea e mai presus de fire, şi aproape de îngeri. 140-70
Ruşinea sexului feminin apără firea, căci dacă femeile ar alerga după bărbaţi nu ar mai fi mîntuit nici un trup. 140-72
După Sfinţi Părinţi, una este momeala, şi alta însoţirea, învoirea, vorbirea, luptă şi patimă din suflet. 140
Momeala este un simplu cuvînt sau chipul unui lucru care din nou se arată minţii şi pătrunde în inimă.
Însoţirea este convorbirea cu chipul arătat din patimă sau fără patimă.
Învoirea este unirea sufletului cu cugetul din închipuire însoţită de o dulceaţă.
Robirea este o depărtare a inimii silită şi fără de voie, sau o împreunare mai îndelungată prin gândul cu lucrul care strică orînduirea noastră cea bună
Lupta o numesc pe egalitatea puterilor celui ce luptă şi a celui ce luptă din război unde acesta din urmă de bună voie sau biruie sau este biruit.
Patimă este deja păcatul însuşi care de multă vreme se cuibăreşte în suflet şi prin obişnuinţă a devenit parcă o însuşire naturală a lui, astfel că sufletul de voie şi singur de la sine tinde către el. 141-73
Unele dintre patimi născându-se în suflet, trec în trup, iar altele invers. Primii monahii, al doilea cei din lume. 142-76
Toţi dracii încearcă de la început să ne întunece mintea, iar pe urmă ne îndeamnă la cele ce vor. 144-82
Trup învins înseamnă inimă înfrîntă, moartea voii. 145-84
Trupul e prieten şi vrăjmaş, ajutor şi potrivnic. Judecînd pe aproapele cad în puterea lui. Dacă mă înalţă, sînt doborît de el. Cum să-l omor pe acela care trebuie să învie cu mine? Taină de unire de lucruri potrivnice. 145-86
Treapta a 15-a cine a biruit, acela a murit şi a înviat, şi încă de aici a cunoscut vi începutul nestricăciunii celei viitoare.

XVI Despre iubirea de argint
Iubirea de argint este închinare la idoli. 147-2
Cel ce şi-a agonisit dragostea a irosit banii, iar cine zice că are şi una şi alta se înşeală. 147-3
Cel iubitor de argint e milostiv, pînă cînd îşi adună banii, iar după ce i’a adunat, a şi strîns mîna 147-8

XVII Despre neagonisire

Neagonisirea este lepădarea grijilor pămînteşti.
Monah este cel care a încredinţat lui Dumnezeu grija pentru sine 148-2
Cel ce a gustat din bunătăţile cele de sus uşor le dispreţuieşte pe cele pămînteşti. 149
Să nu fim mai necredincioşi decît păsările. 149-8
Mare este cel care şi-a lepădat averea şi se va îmbogăţi însutit. Sfînt este cel ce şi-a lepădat însăşi voia sa şi va moşteni viaţa veşnică. 149-9
Iubirea de argint este şi se numeşte rădăcina tuturor relelor. I Tim 6, 1 149-14
Treapta a 17a - cine i-a ridicat de pe ea acela merge la cer, dezbrăcîndu-se de materie.

XVIII Despre nesimţire, adică despre mortificarea sufletului şi moartea sufletului care se petrec înainte de moartea trupului
Fără post niciodată nu poate fi învinsă 153

Dosarul Electronic de Sănătate, printre puţinele proiecte implementate la nivel european în domeniul sănătăţii, co-finanţat prin fonduri europene, va fi operațional din 2014Dosarul Electronic de Sănătate, în care vor fi stocate datele clinice ale pacientului, va fi operaţional din ianuarie 2014, contractul privind implementarea sistemului informatic integrat fiind semnat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi UTI România, la sfârşitul lunii martie. CNAS şi UTI România au semnat în 28 martie contractul privind implementarea sistemului informatic integrat pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES), care reuneşte întreg tabloul clinic al pacienţilor asiguraţi, sprijinind astfel corectitudinea deciziei medicale bazate pe informaţii corelate din surse diferite, dar disponibile în timp real (on-line) şi securizat, se arată într-un comunicat de presă al CNAS. Proiectul privind Dosarul Electronic de Sănătate este primul din România de o asemenea complexitate şi printre puţinele implementate la nivel european în domeniul sănătăţii. „Dosarul Electronic, co-finanţat prin fonduri europene, reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS, aşa cum ne-am asumat la preluarea mandatului. Din mai 2012 până acum au devenit operaţionale proiecte care trenau de ani, precum Prescripţia Electronică şi Cardul de Sănătate. Acest nou sistem, când va deveni operaţional, la începutul anului 2014, va completa modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, uşurând atât munca medicilor, cât şi interacţiunea pacienţilor cu casele de asigurări”, a spus preşedintele CNAS, Doru Bădescu.
Related Posts with Thumbnails