11.5.11

Sfantul Simeon Noul Teolog despre botezul si educatia copiilor. Canon de rugaciune pentru mantuirea copiilor

[...] Dar, vai mie! Căci spunand acestea şi vestind calea mîntuirii care duce în chip nerătăcit în Împărăţia Cerurilor, sînt judecat de toţi oamenii, nu numai de mireni, ci şi de monahi, preoţi şi arhierei şi sînt osîndit şi învinuit şi sînt urît fără motiv numai pentru bănuiala şi lucrarea diavolească ce se lucrează prin fiii necredinţei spre pierzania lor. Şi, iată, spun ceea ce am invăţat din experienţă: dacă demonii n-ar avea pe oameni împreună-lucrători la răutatea lor, cu siguranţă n-ar putea deloc - îndrăznesc să spun - să separe de poruncile lui Dumnezeu pe nimeni din cei renăscuţi tainic prin Sfantul Botez şi deveniţi fii ai lui Dumnezeu după har. Căci cred că pruncii care sunt botezaţi sunt sfinţiţi şi păziţi de acoperămantul Prea Sfantului Duh şi sunt oi ale staulului duhovnicesc al lui Hristos şi miei aleşi pentru că au fost pecetluiţi cu semnul de viaţă făcătoarei Cruci şi au fost eliberaţi în chip desăvarşit de tirania diavolului; şi dacă diavolul nu găseşte instrumente potrivite răutăţii lui ca să facă ceea ce doreşte - ca odinioară şarpele pe femeie - fie pe părinţii copiilor, fie pe doicile lor, sau pe cei care-i cresc, cu siguranţă n-ar putea fura sau răpi pe nici unul din ei. Căci aşa cum mărturisesc lucrurile, cei de care am vorbit îi învaţă pe copii orice răutate, viclenie, vorbă de ruşine, lăcomie a pantecelui, îmbuibare, găteală a veşmintelor şi orice altă necurăţie sau iubire de arginţi, slavă deşartă şi trufie şi în aceste rele îi obişnuiesc şi cresc de copii. De aceea şi înainte de a ajunge copiii la cunoaştere şi discernămant, aceia îi aduc prin asemenea rele diavolului şi-i ţintuiesc de el, ca şi cum ar fi slugi ale lui, şi-i lipsesc, nenorociţii, de harul înfierii şi sfinţirii pe care l-au primit, fără să ştie ce fac, ca nişte lipsiţi de minte. Căci fiecare din părinţii veacului de acum nu-şi creşte, nici educă copiii cu educarea şi povăţuirea Domnului, ci cu obiceiuri lumeşti şi năravuri păganeşti şi de aceea nu spune ca Iov ca nu cumva să gandească rele fiii mei în inimile lor (Iov 1, 5), nici nu se teme sau tremură ca nu cumva fiii lor să facă ceva nelalocul lui şi să cadă din slujirea şi înfierea lui Hristos Care S-a junghiat pentru mantuirea noastră şi se fac iarăşi robi ai vrăjmaşului şi tiranului satan şi se osandesc la moartea şi focul veşnic al iadului. Ci o singură temere îi stăpaneşte cu privire la copiii lor şi o singură grijă au pentru ei: cum să-i facă să arate slăviţi şi strălucitori tuturor oa­menilor nu prin virtuţi şi cuminţenie, nici prin dispreţul tuturor lucrurilor strălucitoare şi văzute ale lumii, ci arătandu-se slăviţi prin cai cu fraie de aur, cu haine strălucitoare şi cu slugile care merg înaintea sau în urma lor. Şi de la unele ca acestea se obişnuiesc şi cu iubirea de slavă şi bogăţia, cu iubirea de arginţi şi înălţarea. Şi în acest chip plecand de la părinţii lor nenorociţi vin la orice fel de răutate chiar şi fără ispita demonilor, şi de multe ori ajung din vina lor la fapte de ruşine varandu-l în sinea lor pe diavol, tatăl răutăţii, prin călcarea făgăduinţelor pe care le-au făcut la Sfantul Botez. De aceea, crescand şi făcandu-se mari în asemenea rele, dobandesc în sufletul lor o obişnuinţă cu anevoie de şters cu acestea, obişnuinţă care cu timpul devine ca o (a doua) natură şi de neîndreptat. Pornind de aici, răman în răutăţi pană la moarte şi nu se mai pot despărţi de poftele, patimile şi plăcerile trupului, ci mor în ele. Şi chiar dacă îşi vin puţin în simţire şi recunosc relele care-i stăpanesc şi se grăbesc să se elibereze de ele, dacă nu se despart cu totul de răii lor învăţători - căci aşa se cuvine să-i numească cineva, nu părinţi - nu e cu putinţă să se elibereze de răul obicei care-i stăpaneşte. Ştiind dinainte acestea, Dumnezeu strigă nouă tuturor: Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl lui pe mama sa şi pe fraţii lui, nu poate să fie ucenic al Meu (Luca 14, 26). Fiindcă în alt chip nu poate cineva să-şi urască părinţii, decat dacă ajunge să recunoască vătămarea sufletească pe care le-o aduc aceştia; căci cine simte această vătămare nu-i mai priveşte drept rude sau prieteni, ci-i urăşte ca pe nişte uneltitori împotriva sufletului său şi fuge de petrecerea împreună cu ei, grăbindu-se să se despartă o clipă mai devreme de cei care i s-au făcut pricini ai unor rele atat de mari. După care se luptă să elibereze şi sufletul său de aceste vechi obiceiuri rele, de aceste pofte, patimi şi prejudecăţi, şi înainte de toate se sarguieşte să-şi uşureze conştiinţa de povara păcatelor lui.

(extras din cuvantul despre duhovnicie al Sf. Simeon Noul Teolog)


NOTA : Adaug canonul de rugaciune pentru mantuirea copiilor:


CANON DE RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIREA COPIILORCântarea 1-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor“, ai spus, Mântuitorule, îndemnându-ne prin aceasta să ne creştem copiii spre slava lui Dumnezeu. Învaţă-i, Tu, Doamne, să Te asculte atunci când îi chemi să Te slujească, ca să dobândească Împărăţia mult dorită.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!Binecuvântează-i pe copiii noştri, Doamne, cu lumina binecuvântării Tale, ca Tu să fii puterea lor, Tu să fii ajutorul lor, Tu să fii viaţa lor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Ioane Botezătorule, dascăle al pocăinţei, care ai tresăltat în pântecele maicii tale când s-a apropiat de tine Fecioara Maria care purta în pântece Cerescul Prunc, ajută-i pe copiii noştri să nu fie nesimţitori la cercetările tainice ale Duhului, ci să cugete în fiecare zi la Împărăţia ce va să vină.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Fecioară, când Domnul fiind pe cruce ţi-a spus „Femeie, iată fiul tău!“, ţi-a dat în grijă nu numai pe ucenicul Său iubit, ci şi pe toţi copiii care au primit lumina Sfântului Botez.

Cântarea a 3-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Cuvântul Tău, Doamne Iisuse Hristoase, că „cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine mă primeşte“, ne luminează inimile ca să pricepem ce mare dar este pentru noi să ne creştem copiii în Numele Tău. Învredniceşte-ne, Doamne, să putem face aceasta spre mântuirea lor şi bucuria noastră.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Duhul Sfânt, Care S-a pogorât peste ucenicii Tăi la Cincizecime, să Se pogoare şi peste copiii noştri, Doamne, ca să primească darurile Sale: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Călăuziţi-ne pe noi pe calea dreptei credinţe, Sfinţilor Apostoli: Petre, Pavele, Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu, împreună cu Luca, Ioane, ucenicule iubit al lui Hristos, Simone şi Iuda, cel cu totul fericit, şi mare Matia, cum şi pe voi v-a călăuzit Hristos din pruncia voastră duhovnicească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Să nu uităm niciodată, Născătoare de Dumnezeu, cum Cuvioasei care te-a rugat să-i arăţi că îi eşti Maică, i-ai cerut în vedenie să se arate fiică vrednică a ta, cerându-le prin aceasta tuturor creştinilor să fie vrednici de a fi numiţi fii ai tăi.

Cântarea a 4-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

„Osana, Fiului lui David! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!“, au strigat copiii care Te-au întâmpinat cu bucurie mare când ai intrat în Ierusalim. Învaţă-i, Doamne, şi pe copiii noştri să fie asemenea acelora şi să Te laude până la sfârşitul vieţii lor.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Din gura pruncilor şi a celor ce sug ˚i-ai pregătit laudă, Doamne. Dăruieşte harul Tău copiilor noştri ca să iubească rugăciunea, Biserica, faptele bune şi ascultarea de poruncile Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril al Alexandriei, apărătorilor ai dreptei credinţe, dimpreună cu Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, voi, care aţi propovăduit în lume cinstirea lui Dumnezeu, aveţi grijă de copiii noştri, ca să nu părăsească Biserica lui Hristos, ci să fie mădulare vii ale ei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Să te cânte neamurile toate, Preasfântă Fecioară, şi toţi copiii să te laude, că eşti mare ajutor neamului creştinesc, ferindu-l de lucrarea vrăjmaşului diavol. În vecii vecilor să fii slăvită, ceea ce te-ai arătat mai presus de toate cetele îngereşti şi de toţi sfinţii.

Cântarea a 5-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

„Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci spune numai cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea“, a zis sutaşul cu credinţă şi s-a însănătoşit sluga sa în ceasul acela. Credem ˚ie, Doamne, că aşa îi poţi tămădui şi pe copiii noştri, când bolile şi necazurile îi încearcă.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Doamne, Cel ce tămăduieşti pe cei bolnavi şi ridici pe cei căzuţi, vindecă toate slăbiciunile care vin asupra copiilor noştri pentru a-i face robi păcatului, ca să Îţi mulţumească ˚ie, Celui ce eşti minunat întru toate lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleu şi Trifon, dimpreună cu toţi sfinţii care au primit darul tămăduirii, cereţi de la Dumnezeu pentru copiii noştri sănătate sufletească şi trupească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O, Maica Domnului, nenumărate sunt minunile pe care le-ai făcut, izbăvind mulţime de copii de grele suferinţe şi învăţându-i să se roage ţie cu credinţă. Ştiind puterea mijlocirii tale, te rugăm să îi ocroteşti pe copiii noştri, ca să fie feriţi de toate neputinţele.

Cântarea a 6-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Tu, Mântuitorule Preabun, Care ai învăţat că „cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine“, pune în inimile copiilor noştri dragostea de Tine, ca mai mult decât pe părinţii lor trupeşti să Te iubească pe Tine, Cel ce Te-ai arătat în lume Fiul Omului.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Doamne, Preadulce Iisuse, dăruieşte-le copiilor noştri tot ce le este de folos pentru mântuire, dăruieşte-le dragoste de părinţi şi de aproapele, înţelepciune, smerenie, cinste şi toate celelalte virtuţi creştineşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioaselor Maici, care ducând crucea răbdării aţi răbdat tot felul de nevoinţe, vă rugăm să îi întăriţi pe copiii noştri ca să meargă pe calea înfrânării, pe calea cea strâmtă şi cu chinuri, pentru a dobândi bunătăţile cele veşnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cine oare îşi va încredinţa copiii în grija ta şi-şi va vedea aşteptările înşelate? Nimeni, Născătoare de Dumnezeu, pentru că te arăţi totdeauna grabnic ajutătoare celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Cântarea a 7-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Arătând că mare este pedeapsa celor ce vor sminti pe unul dintre cei mici care cred în Tine, ai grăit: „Vai lumii din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului prin care vine sminteala.“ Pentru care Te rugăm, Doamne, fereşte-ne ca nu cumva să-i smintim cu ceva pe copiii pe care ni i-ai dat în grijă.

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Preabunule Doamne, dacă din lucrarea vrăjmaşului vor cădea copiii noştri în păcat, primeşte-i la Tine aşa cum l-a primit tatăl pe fiul risipitor, aşa cum ai primit la Tine mulţime mare de păcătoşi şi păcătoase, şi ridică-i degrabă ca să slujească ˚ie, Celui ce n-ai venit să chemi pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mari dascăli ai lumii şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de-Dumnezeu-Cuvântătorule şi Ioane Gură de Aur, care din tinereţile voastre v-aţi închinat vieţile Domnului, defăimând patimile şi dobândind virtuţile, ajutaţi-i şi pe copiii noştri să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Deşarte sunt bunătăţile cu care lumea aceasta îi ispiteşte pe tineri şi pe bătrâni, dar nepieritoare sunt bunătăţile pe care Maica lui Dumnezeu le dăruieşte celor ce o cinstesc cu evlavie.

Cântarea a 8-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie“, ai grăit Tu, Cel ce ai murit pe cruce pentru păcatele neamului omenesc. Călăuzeşte-i şi pe copiii noştri să-şi ia crucea şi să Te urmeze cu adevărat, oricât de mari ar fi greutăţile şi ispitele acestei lumi.
Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Doamne, Cel ce în vremea prigoanelor ai întărit mulţime de copii care Te-au mărturisit mergând fără teamă spre mucenicie pe urmele părinţilor lor, întăreşte-i pe copii ca în prigoana patimilor şi a poftelor să ducă lupta cea bună şi să fie biruitori prin harul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, Sfinte Chiric, care după numai trei ani de viaţă ai primit cununa muceniciei, dimpreună cu Soborul celor paisprezece mii de prunci ucişi de Irod şi cu Sfinţii Mucenici şi Muceniţe care cu sângele vostru aţi udat ogorul Bisericii lui Hristos, ocrotiţi aceste roade tinere, aceşti copii ai noştri, ca să nu se teamă de moartea trupească, ci numai de cea sufletească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sabie a trecut prin sufletul tău, Născătoare de Dumnezeu, când L-ai văzut zăcând fără de suflare pe Cel ce este Viaţa lumii. Tu, care înţelegi durerea părinţilor care suferă pentru copiii lor, ai grijă şi de copiii noştri, ca nu cumva necuratul vrăjmaş să le întineze sufletele prin păcate.

Cantarea a 9-a

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Să audă copiii noştri la Judecată glasul Tău preadulce, o, Iisuse, glasul Tău care va zice: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii!“

Mântuieşte-i, Doamne, pe copiii noştri!

Doamne, cădem în faţa Ta cu umilinţă şi Te rugăm să rânduieşti precum ştii mântuirea copiilor pe care ni i-ai dat, împlinind cu harul Tău neputinţa
poveţelor pe care le primesc de la noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, Sfinte Steliane, ocrotitor al copiilor, roagă-te împreună cu Soborul tuturor Sfinţilor şi cu Cetele îngereşti care Îl slăvesc pe Dumnezeu neîncetat, Stăpâniile, Heruvimii, Serafimii, Domniile, Îngerii, Scaunele, Căpeteniile şi Sfinţii Arhangheli, ca Domnul să îi binecuvânteze şi să îi sfinţească pe copiii noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe toţi copiii binecredincioşi şi pe toţi cei care se îngrijesc de creşterea lor, ca să cânte cu toţii lui Dumnezeu: Aliluia! 


- cules si trimis de Dan Fagaraseanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails