21.9.12

Dr. Camelia SURUIANU: Poezii ale lui Vasile Voiculescu din perioada 1949 – 1958Una dintre poeziile de rezistenţă ale volumului Călătorie spre locul inimii este Liturghie cosmică, text care respiră liniştea celui care a aflat sensul vieţii sale:

Doamne, lucrarea pe care ai început-o cu mine 
Simt că nu se va sfârşi aici şi cu moarte:
Slujesc în alaiul unei uriaşe liturghii străine,
Și nu mă poate opri în el şi pentru sine
Acest pământ îndatorat doară să mă poarte.
Îi calc numai – tinda cu lespezi puţine –
Lepăd în el straie de rând, îmbrac pe cele divine
Şi trec cu alaiul Tău spre altar mai departe
La spăimântător de dulcea-mpărtăşire a-ntreg Cosmosului cu Tine.

Reţinem expresia poetică „liturghie străină“ ca semn al diferenţei antitetice dintre lumea căzută şi armonia divină. Pentru a se salva, omul trebuie să treacă precum un străin prin această lume, căci aşa cum afirma Fericitul Augustin, creştinul nu are cetate aici pe pământ, ci patria lui este în cer. În vizunea lui Voiculescu, pământul este doar „tinda cu lespezi puţine,“ adică o anticameră, unde sufletul se pregăteşte pentru marea întâlnire cu Împăratul care i-a pregătit ospăţ de nuntă. Îmbrăcat în straie divine (antagonice celor de piele cu care Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om după cădere), sufletul mântuit este părtaş la „spăimântător de dulcea-mpărtăşire a-ntreg Cosmosului cu Tine.“

Scafandrul este un text poetic ce mărturiseşte despre umilinţa ca atitudine ce purifică sufletul, îngăduind speranţa întâlnirii cu Dumnezeu în „cămara cea tainică a inimii,“ după expresia Sfântului Apostol Pavel, în „scoica-nchisei inimi,“ după expresia lui Vasile Voiculescu:
Acum m-afund în mine, în oarba mea genune,
Întru-un ocean de patimi cu fundul nepătruns,
Sargasă de păcate și n-am puteri de-ajuns,
Plăpând scafandru-n tainic veșmânt de rugăciune.
Să bâjbâi pân la Tine, cu -ntinse, mâini nebune,
Tu -n scoica-nchisei inimi, mărgăritar ascuns.


Zoe Dumitrescu – Buşulenga interpretează textul în sensul titlului volumului pe care îl prefaţează (Călătorie spre locul inimii): „Așadar, inima, locul cel tainic, devine Centru spre care se îndreaptă pelerinul, și în acelaș timp, călăuza cea fără greș, «busolă vie spre veșnica lumină» și nădejdea temeinică în lupta împotriva dușmanului care e cugetul de-a stânga, lupta împotriva minții, a cunoașterii raționale.“[1]

          Partea centrală a învăţăturii isihaste o formează teoretizarea treptelor rugăciunii care coboară mintea în inimă, aceasta fiind principala modalitate de acces la cunoaşterea divină, atât cât este cu putinţă creaturii. De aceea, în volumul Călătorie spre locul inimii, există numeroase texte care se raportează la practica rugăciunii. În poezia care chiar dă titlul volumului se remarcă urcuşul spiritual de la rugăciunea obişnuită, comună (cu mintea sau cu buzele), la cea care marchează coborârea minţii în inimă, moment în care omul îl întâlneşte pe Dumnezeul ascuns în sine de la creaţie:
Locul inimii noastre? Cine-l ştie? Câţi îl cer?
          vârtejul cugetelor nu-I chip să ne poarte…
          locul inimii noastre sălăşluieşte-n Cer
          şi-n el lumina lină a cerului făr de moarte.
          aspre prăpăstii se sparg în orice ins, pe munţii sufletului nins de blesteme
          arde floarea minunilor
          Rugul  Aprins,
Ce-n scrum preface spaţiu şi vreme.
          Doamne, spre locul: inimii noastre? Inimii Tale?
          Îndreptează
          Pașii rugăciunii obosită de cale,
          Acolo unde deodată mintea se deșteaptă trează,
          În amiaza Eternității Tale.

Aspirația isihastă a acestei coborâri a minţii în inimă o regăsim în Făclia, unde mintea luminată de iubire devine făclie aprinsă întru glorificarea divină:
 De ce nu pot icoana-Ți, din tărie,
 Să cobor, în inima-mi s-o prind,
 Și veșnică, extatică făclie,
 În fundu-i negru mintea-mi să-Ți aprind?

          Tot în învăţătura isihastă se recomandă ca această coborâre a minţii în inimă să se facă prin repetarea cuvintelor „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!“ O poezie precum Numele Tău mărturiseşte despre neputinţa de a atinge starea de iluminare, spre care ţinteşte rugăciunea mai sus menţionată însă şi despre necesitatea stăruinţei în acest demers:
Iisuse, numele Tău, dulce jar
Cu buzele ... spun în zadar
Tot rece rămân, tot făr de har
În minte-l aduc: dar curând
Îl scap iar, putredul gând
Se rupe ca firul plăpând.
Doamne, acum mă căinesc,
Numele Tău împărătesc
Cu inima mea să-l rostesc
Statornicește-l Iisuse, în ea
Și arză acolo până la moartea mea.

În Rugăciune cordială găsim, probabil, cea mai expresivă, din punct de vedere poetic, formulare a esenţei a acestei rugăciuni ce exprimă cel mai bine trăirea mistică ortodoxă – rugăciunea inimii care devine şi rugăciune a minţii:
 Inima nesimţit se roagă fara cuvinte,
Arde numai ca o candela cuminte
A carei rostire-i lumina.

După cum preciza Zoe Dumitrescu – Buşulenga, referindu-se la poeme datate cu câteva luni înainte de arestare, printre care se numără şi ultimele două texte citate mai sus, „râvna căutătorului ajunsese departe, în ciuda vaietelor şi prea smeritei nemulţumiri de sine. Năzuinţa spre unirea cu Dumnezeu se exprimă tot mai aprig şi în ipostaze diverse. Marele spirit care se simţea fragment, rupt din uriaşa totalitate a Creatorului şi căzut în starea de imperfecţiune după ce cunoscuse inefabila bucurie a unităţii originare, dădea glas dorului de unitate în aceste poeme ale aventurii sale spirituale care-l purta irezistibil spre întâlnirea cu Dumnezeu...“[2]

ÎPS Bartolomeu Valeriu Anania, în plenul Academiei Române în ziua de 28 noiembrie 1984, cu ocazia simpozionului „100 de ani de la naşterea lui Vasile Voiculescu“ a susținut comunicarea Vasile Voiculescu în spiritualitatea românească. Înaltul prelat, pentru a demonstra religiozitatea scriitorului, a pornit analiza  de la volumul Ultimele sonete... Conform concepției sale, chiar dacă „Voiculescu şi-a scris Sonetele după moartea lui Shakespeare, şi chiar în numele acestuia, ca univers tematic şi structură prozodică, ele au o rudenie mult mai apropiată cu cel mai frumos poem de iubire, din literatura universală, Cântarea Cântărilor.“[3] Încercând să-i surprindă înălţarea sufletească, Bartolomeu Valeriu Anania, în continuarea prelegerii sale, adăugă: „Elohim al lui Blaga e demiurgul mut, ascuns în spatele propriei creaţii, Dumnezeul psalmilor arghezieni e un părinte denaturat, surd la zbaterile odraslei sale, de care s-a despărţit printr-o perdea de întuneric şi căruia nu-i vorbeşte niciodată. Cel din Sonetele lui Voiculescu e un prieten. Aspiraţia lui este aceea de a depăşi stadiul prieteniei şi de a deveni un iubit și mire duhovnicesc, izvor şi receptacol al comuniunii. El caută inima poetului, îi iese în întâmplare, suferă, disperă, o imploră, îi e dor, prin logodirea ei, el îşi caută propria sa împlinire, căci creatorul nu e întreg decât împreună cu creaţia lui. Logos prin excelenţă, el e cuvântător, partener de dialog, îi vorbeşte poetului în limba acestuia, în sonet, el însuşi fiind un geniu al poeziei, adică al unui mod de existenţă comunitar.“[4] Ca în cele din urmă să ajungă la concluzia că: „prin poezie s-a încorporat unui alt timp de spiritualitate, mult mai profundă şi mai subtilă, la care nu se accede decât prin iniţiere şi iluminare (...) dacă Shakespeare ne-a lăsat poezia unui geniu, Voiculescu ne-a dăruit-o pe aceea a unui harismatic.“[5]

Dr. Camelia SURUIANU


[1]Vasile Voiculescu, Călătorie spre locul  inimii, Cuvânt înainte de Zoe-Dumitrescu Buşulenga, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, p. 7.
[2]Ibidem., p. 9.
[3] Valeriu Anania, Vasile Voiculescu – Liniştea supremă a iubirii, în Revista de istorie şi teorie literară, an XXXIII, nr. 1, ianuarie-martie 1985, p. 112-116.
[4] Idem.,
[5] Idem.,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails