11.10.12

Dr. Camelia SURUIANU: Principalii membri ai Rugului Aprins (I)În anul 1944, la sugestia Mitropolitului Tit Simedrea, Sandu Tudor, împreună cu un grup de intelectuali și câțiva clerici, „investiţi cu sacerdoţiul conştiinţei“[1] – André Scrima, au format mişcarea Rugul Aprins. „Aceşti oameni aveau încă sensul esenţial al onoarei. (…) Erau fundamental liberi, străini oricărei idei de capitulare, capabili să spună nu.“[2]

Astfel, în mijlocul Bucureştiului, lângă Palatul Poporului, în care se duceau lupte acerbe pentru impunerea ideologiei socialiste, „Sandu Tudor făcea saltul de la planul politic la cel spiritual, cerând tuturor, indiferent de opţiunile lor politice, să se înarmeze cu armele Sfântului Duh.“[3]

Vasile Vasilache, fostul stareţ al mănăstirii Antim, în articolul Cercul literar-cultural de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, pentru a explica contextul în care s-a consolidat grupul, ne oferă câteva informaţii cu privire la situaţia politică, socială, economică a ţării din perioada postbelică. Viziunea sa asupra evenimentelor este a întregii grupări de la Antim: „Odată cu armistiţiul, frontul se prăbuşeşte şi forţele ruseşti înaintează distrugând prin jafuri şi ucideri tot ce era măreţ în România. A fost o cotropire care a sfărâmat o ţară cu trecut bogat şi glorios în toate cele trei evuri ale istoriei. În Rusia, comunismul prăbuşise o mie de ani de cultură şi civilizaţie creştină, iar la noi pătrundea cu aceeaşi duşmănie, dărâmând două mii de ani de cultură şi civilizaţie creştină şi împilând aproape două milioane de oameni.“[4] Se mai întrezărea doar „o singură rezistenţă, aceea din taina sufletului fiecărui bun Român, a fiecărei familii care mai nutrea speranţa în statornicia omului şi în legătura lui cu Dumnezeu, în biserici, oamenii aprindeau lumânări fără de pomelnice şi-şi făceau cruci mari, dar când se rosteau rugăciuni şi pentru conducători, nimeni nu-şi făcea cruce!“[5] Într-o astfel de situaţie, nu se putea miza decât pe libertatea interioară. Deci înfiinţarea Grupului Rugul Aprins a  avut drept scop rezistenţa prin cultură în duh filocalic, după cum, metaforic, se exprimă stareţul: „am aprins Rugul la Antim.“[6]
 
Şerban Mironescu, fiul lui Alexandru Mironescu, în articolul Rugul Aprins, un mod de a retrăi ortodoxia, completează cu noi informaţii contextul social în care s-a consolidat grupul. Astfel, într-o epocă „în care bisericile erau mai curând goale şi indiferenţa religioasă era foarte răspândită, ortodoxia trezea totuşi un oarecare interes, pe de o parte în cercurile literare destul de restrânse ale revistelor Gândirea, Criterion, şi, pe de alta, în sânul mişcării de extremă dreapta. În primul caz, ortodoxia era privită mai ales ca ceva pe care s-a constituit cultura românească, anume cea folclorică, dar şi cultura literară, în al doilea, era văzută ca o componentă a fiinţei naţionale, exaltată ca atare şi menită să servească unor scopuri politice greu de împăcat cu adevărata natură a credinţei.“[7]
 
Şerban Mironescu dă poate cea mai clară definiţie Mişcării Rugului Aprins: „o serie de intelectuali care îşi propuneau să interprindă o redescoperire a ortodoxiei în dimensiunea sa cea mai profundă, cea mai semnificativă şi poate cea mai originală, mistică isihastă, şi de a face din ea forma principală a devoţiunii personale şi publice într-o credinţă care luminează toate experienţele lor de viaţă literară, artistică sau ştiinţifică şi care, la rândul ei, este luminată de acestea.“[8] Prin urmare, grupul s-a format pe baza relaţiilor de prietenie, prin „contacte personale, stabilite de mult timp pe calea unor cercetări şi preocupări spirituale similare în ambiaţia culturală şi publicistică a timpului, o întâlnire de destine, o răscruce de aspiraţii.“[9]
În viziunea lui André Scrima, „Rugul Aprins nu e o invenţie literar-politică, el vine din orizontul originar al Revelaţiei. Mai mult chiar, în conformitate cu textul şi tradiţia scripturală însăşi, Rugul Aprins are calitatea unui semn originant şi, ca atare, el e cel care deschide acest orizont. Pentru timpul şi împrejurările pe care le evocăm acum, Rugul Aprins îmbina, însă, în experienţa vie a celor reuniţi la Antim, gravitatea ultimă cu ultima deriziune.“[10]

În aceste circumstanţe, un grup de oameni de cultură, uniţi printr-un nonconformism activ şi printr-o anumită exigenţă a regăsirii tradiţiei, încep să ţină la Antim o serie de întruniri cultural – religioase. Cel care „de la început a însufleţit şi a călăuzit, în felul lui inimitabil, căutările şi aşteptarea celor ce descopereau Antimul“[11] a fost, după cum ne mărturiseşte André Scrima, Sandu Tudor. Astfel, câţiva oameni de cultură, precum: Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Şerban Cioculescu, Alexandru Elian, Paul Sterian, Vladimir Streinul, Ion Marin Sadoveanu, şi un grup de monahi: Vasile Vasilachi, Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, Adrian Făgeţeanul, Arsenie Papacioc, André Srima au format un cerc restrâns care „apoi a crescut încetul cu încetul, adunând lume multă în jurul lui.“ 

În felul acesta „Antimul a deschis [...] drumul spre autenticitatea ultimă a existenţei,“[12] cu puţin timp înainte de instalarea aterismului religios în ţară. Soborul de la Antim, spre deosebire de alte mănăstiri care aveau personal adunat din mediul rural, era format din „călugări – studenţi, mai ales la teologie, dar şi la filozofie, arte frumoase, litere, matematică.“[13] Alături de obştea monahală, începeau să vină tot mai mulţi „tineri sau chiar foarte tineri, din lumea studiilor riguroase şi deschise,“[14] care-și căutau sensul existenței. 

În acest context, „Rugul Aprins devine un fenomen de atitudine împotriva noilor stăpâni.“[15] În ordine cronologică, Asociaţia a trecut prin mai multe etape. Între anii 1943-1945 are loc o primă etapă pregătitoare, moment în care se desfășoară simpozionul de la Cernăuţi organizat de Mitropolitul Tit Simedrea. Apoi, 1945-1948 este perioada consolidării grupului şi programului desfăşurat în cadrul mănăstirii Antim, în care liderul oamenilor de cultură era Sandu Tudor şi cel al monahilor Benedict Ghiuş. Între 1949-1952, când Sandu Tudor a suferit prima detenţie, grupul monahal, la ordinul Patriarhului Iustinian, a fost răsfirat pe la diverse mănăstiri din țară, perioadă în care conferințele s-au desfăşurat într-un cadru intim. După 1952 şi până la arestarea liderilor în 1958, membrii s-au reîntâlnit la domiciliile laicilor: Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, Barbu Slătineanu, Cornelia și Dinu Pillat.


Cu aprobarea Prefecturii Capitalei şi binecuvântarea Patriarhului Nicodim, la acestea adăugându-se şi ospitalitatea părintelui stareţ Vasile Vasilache, începând cu anul 1944, la mănăstirea Antim, „duminică de duminică, după-amiaza, de la orele 17, se desfăşurau «la lumina zilei», în sala bibliotecii, conferinţe publice cu subiect apologetic-mistic.“[16]
În cadrul Asociaţiei Rugul Aprins s-a putut observa coexistența a două grupuri, unul format din călugări, preocupaţi de noile direcţii spirituale, şi un grup laic non-conformist care milita pentru menţinerea vechilor ideologii tradiţionaliste.
Grupul literar se ocupa cu îndeplinirea unor sarcini, riguros stabilite de către Sandu Tudor. Astfel, „în fiecare joi seara ne adunam în salonul Stăreţiei, unde făceam să lumineze tainic izbăvirea de năpastă în creaţii literare şi filozofice, muzicale şi artistice.“[17]
Pentru prima oară la noi în țară grupul monahal de la Antim a realizat traducerea unor scrieri mistice din spiritualitatea rusă din secolele XVIII-XIX, care, după ce au fost citite în cadrul conferințelor publice, au circulat printre participanții întrunirilor sub formă de samizdat. André Scrima, în Timpul Rugului Aprins, menționează scrierile „lui Tihon din Zadonsk sau Ignatie Brancianinov. (Aparte ar trebui menţionate excepţionala traducere a lucrării lui Pavel Florenski Stâlpul şi întărirea Adevărului, ca şi «reeditarea» Scrierilor lui Isaac Sirul. (...) În cadrul conferințelor impresiile au fost nuanţate: simetric declinului artei bisericeşti ruse din secolele XVIII-XIX, se făcea simţit şi în domeniul doctrinei un soi de «baroc rus». Neatinsă rămăsese doar tradiţia filocalică, restituită de Paisie Velicicovski şi transpusă, de pildă, în forme narative criptate ca acele Povestiri ale pelerinului rus, a căror versiune franceză tocmai apărea în Occidentul de atunci.[18]
Astăzi, aceste activități ar putea fi considerate oarecum banale, dar dacă ne raportăm la perioada totalitaristă, în acei ani, „a adera la doctrina Bisericii şi a practica în mod sistematic cultul înseamna o desprindere, cel puţin spirituală, de comunism.“[19] Intelectualii interesaţi de noua asociaţie se aflau „la intersecţia dintre un anumit sens al tradiţiei şi un nonconformism activ: categorii existenţiale nicidecum contradictorii. [...] Fiindcă Tradiţia [...] nu acceptă asimilarea cu tradiţionalismul: conservatorism sterp şi repetitiv, inevitabil blocat într-o formă temporală subalternă (ideologică, religioasă, politică).“[20]


Sandu Tudor (monahul Agathon, ieroschimonahul Daniil)

Cu evidentă nostalgie, André Scrima în Timpul Rugului Aprins alocă un spaţiu generos liderului mişcării „Rugul Aprins“, „nonconformistul impenitent şi inclasabil [...] cel care avea să devină purtătorul «natural» de suflu al grupului de la Antim.“[21]
André Scrima l-a cunoscut pe ziaristul şi scriitorul Sandu Tudor după cel de-al Doilea Război Mondial. Surprinzătoarele lecturi comune i-au apropiat: „evocam împreună cunoscutele studii ale lui Gaston Bachelard consacrate psihanalizei elementalor...[22]
În prodigioasa sa carieră, Sandu Tudor a trecut de la poet oficial al revistei „Gândirea“, la director al revistei „Floarea de foc“ (1932), ca apoi să înfiinţeze o nouă publicaţie, „de luptă politică şi spirituală“, intitulată sugestiv „Credinţa“ (1933-1938). După război, Sandu Tudor donează cea mai mare parte din averea sa Mănăstirii Antim, grav avariată în urma unui cutremur. „La prima întâlnire (chiar şi la următoarele...) – îşi aminteşte André Scrima - lăsa adesea impresia unei prezenţe paradoxale (mai cu seamă pentru cei proveniţi dintr-un mediu diferit). Tipul său temperamental excesiv, nu departe de a prezenta uneori aparenţele violenţei verbale, învăluia de fapt o sensibilitate excepţională, aproape de  «fragilitatea» celor capabili de adevărata compătimire, a celor conştienţi, iarăşi, de preţul fiecărui om: cu cât mai umil, cu atât mai respectabil.“[23]
Alexandru Mironescu, prietenul său, îi spunea adesea: „Dragul meu, ai fi insuportabil, dacă nu ai fi extraordinar.“ Datorită firii sale efervescente, care parcă împiedica sistematizarea prodigioaselor informaţii pe care le deţinea, Alexandru Mironescu îl considera „o bibliotecă deranjată.“ „Pentru cei care nu l-au cunoscut bine, Sandu Tudor a fost mereu un element de scandal şi un intermediabil prilej de defăimare. Dar, el era, în intimitatea sa exact altceva decât ceea ce se punea despre el. Era însă, e adevărat, un om greu, foarte greu, uneori, de suportat, şi pentru unii profund dezagreabil, printr-un fel direct de a vorbi, fără menajamente, şi aş zice fără nici o ipocrizie. Ferice însă de cei care îl puteau suporta: era atunci un prieten nepreţuit şi un om admirabil, de o nesfârşită delicateţe sufletească, de o mare originalitate. Ştia multe lucruri, şi în anumite domenii era un învăţat, avea o informaţie de savant. Dar se şi ascundea, iar printr-un fel dur de a fi, se apăra de oameni şi – curios! – de admiraţia lor, pe care sigur ar fi putut-o avea..[24]
Şerban Mironescu, fiul lui Alexandru Mironescu, în articolul Rugul Aprins, un mod de a trăi ortodoxia, îi dedică câteva pagini omului care a fost maestrul său spiritual. „Era o personalitate extraordinară, cea mai puternică pe care am cunoscut-o vreodată în viaţa mea, şi m-a marcat considerabil datorită faptului că l-am cunoscut din prima copilărie, deoarece devenise la începutul anilor 30 prietenul intim al tatălui meu, Alexandru Mironescu, şi se afla aproape zilnic la noi acasă. De altfel, tatăl meu s-a convertit la acea epocă sub influenţa lui. Întotdeauna am văzut în el pe maestrul meu spiritual. Personalitatea sa era de tip socratic, provocatoare, nu puteai trece pe lângă el fără să-l remarci sau fără să fii interpelat de el. O brutalitate extremă coabita în el cu o nespusă tandreţe, deoarece refuzul lipsei de implicare era la el o normă de comportament zilnic, o trăsătură constitutivă a temperamentului său. Agresiunea sacră, pe care o desfăşura faţă de oricine, se încheia mereu, graţie percepţiei dinamice a celuilalt pe care dispunea, prin a propune de fiecare dată o devenire posibilă în credinţa concepută, pe urmele maeştrilor spirituali, ca un proces de creştere continuă, dat fiind că o credinţă stagnată e moartă, sau apropape moartă. Această credinţă, pentru el, trebuia să rămână aşa cum începuse, un scandal, «scandalul adevărului», fără a respinge totuşi ruinele şi obiceiurile pioase care au tendinţa s-o înăbuşe dacă nu sunt neîncetat reînsufleţite. Nu era un reformator, un revoluţionar, ci mai curând un restaurator de semnificaţii originare.[25]
Bartolomeu Valeriu Anania l-a cunoscut pe Sandu Tudor pe când era bibliotecarul Mănăstirii Antim. În Cuvânt înainte, la volumul poeziilor bizantine, Acatiste, scrise de Sandu Tudor, precizează că: „Citea enorm şi vorbea colosal, mai târziu am aflat că scria imnens, făcând parte, probabil din categoria celui ce a spus că nu poate gândi decât cu creionul în mână. […] Un interlocutor înverşunat: îşi apăra părerile cu necruţare, cu intoleranţă, şi nu se sfia să îşi prelungească argumentele cu invective din cele mai contondente, în schimb răbufnea pamfletarul de altădată, inteligent şi tăios, de la Credinţa.“[26]
          Venind din lumea laică, el aducea cu sine, în cercul de la Antim „darul de organizator inventiv şi tenace.“[27] După o viaţă tumultoasă, solicită înalţilor prelaţi, intrarea în monahism în 1948. „Cu un fel de calmă excentricitate, îşi rânduise chilia de «frate» în chiar turla clopotniţei, deasupra bolţii de intrare.“[28] Ambianţa chiliei sale cuprindea „obiecte, puţine, de veche şi hieratică frumuseţe – icoane, sfeşnice, cădelniţe, câteva mii de cărţi elegant legate în pânză beige-sable – obligau la diferenţă.“[29] Mai târziu, mai axact după 1955, devenind ieromonahul Daniil de la Mănăstirea Rarău, a rămas acelaşi individ paradoxal, verbalizând intens. După slujbă, credincioşilor „le vorbea cu orele, până se aşezau toţi în biserică, în genunchi. Îl ascultau, plângeau cu el, deşi nu-l înţelegeau când le vorbea de «sfinţi» cam necunoscuţi lor: Dostoievski, Dante, Rilke, autorul fără nume al Pelerinului rus, Cervantes. «Părinte, îi ziceau unii, sunteţi prea înalt. Credincioşii nu vă înţeleg. Ba mă înţeleg. Nu-i vezi că plâng? Ceea ce trebuie să înţeleagă, înţeleg. Că sunt nişte păcătoşi şi trebuie să se îndrepte.»“[30]

           Alexandru Mironescu

Alături de Sandu Tudor, „inseparabil de el ca prezenţă şi imagine, deşi distinct în personalitatea sa,“ se cuvine să-l amintim pe Alexandru Mironescu. Profesor universitar la Facultatea de Chimie, gazetar şi scriitor, aducea la Antim „darul unei maturităţi clare, neprezumţioase: în continuă împărtăşire celorlalţi, celor mai tineri în chip privilegiat.“[31]
Ceea ce îl individualiza era „geniul prieteniei“ după observaţia lui André Scrima, care ne oferă un portret concludent: „Din anii studiilor şi formaţiei sale în Occident, Mironescu integrase substanţa culturii şi, în acelaşi timp, un savoir-faire al practicii ei: mereu atent la formulările altuia, disponibil înnoirilor, suscitând dialogul critic. […] Adesea, prietenii săi sau cei care îl întâlneau pentru întâia oară reţineau «candoarea» sa, lipsa de maliţiozitate:  adăugate umorului său sec, rezulta o impresie de confort, o bună dispoziţie înviorătoare... În el, am găsit un om al ospitalităţii esenţiale, tocmai în clipa când acest titlu de nobleţe sacră  a fiinţei  devenea un delict politico-poliţienesc.“[32]
Dacă Sandu Tudor în urma decepţiilor personale a hotărât să devină monah pentru a-şi găsi împlinirea, Alexandru Mironescu a fost şi a rămas până la sfârşitul vieţii un model al creştinului care poate atinge culmile spiritualităţii şi în mediul laic.

Vasile Voiculescu

În urma schimbărilor survenite în cultura românească, treptat, Vasile Voiculescu avea să fie marginalizat. Astfel, în anul 1946 va fi înlăturat din postul de redactor de la Radio, ca apoi, figurând pe o listă cu scriitori ce nu mai aveau permisiunea de a figura în bibliotecile publice; literatura sa avea să fie interzisă. În acest context, dintr-o motivaţie interioară, nu abdică de la principiile sale, alegând să trăiască sub semnul discreţiei.
Alungat din lumea literară, Vasile Voiculescu este primit în grupul Rugului Aprins. Tânărul de pe atunci André Scrima a fost marcat de chipul modestului scriitor care păstra parcă ceva din candoarea unui anahoret dar şi de „biblioteca sa personală – vastă, «catedralică» - clădită cu grijă de-a lungul anilor, ordonată parcă în vederea unui vârtej bine cumpătat, ne oferea feerice, reînnoite descoperiri. Libertatea spiritului, comunicând universalul în chiar infimul amănunt abia palpabil: nici o pervertire meschină, şovină, necinstită nu apărea în prealabil în acest spaţiu.“[33]
Valeriu Anania, care era bibliotecarul Antimului, a participat la câteva întâlniri din cadrul Rugului Aprins, având ocazia să-l asculte pe Voiculescu în sala bibliotecii, recitându-şi poeziile şi povestirile. În antologia Din spumele mării, prelatul precizează un amănunt semnificativ despre spiritualitatea scriitorului. Vasile Voiculescu „era un iniţiat în isihie (cuvânt grecesc care, în accepţia practicii isihaste, înseamnă linişte, pace lăuntrică, concentrare în sine, deci o linişte creatoare, [...] un urcuş în spirală către înălţimile cele mai de sus, acolo unde se consumă Logodna contemplaţiei noetice).“[34]
În Rotonda plopilor aprinşi,  acelaşi autor evocă influenţa Antimului asupra lui Voiculescu: „Se pare că atunci şi acolo (la Antim) a avut Voiculescu revelaţia unei alte dimensiuni a spiritului şi de acolo şi-a desprins noile sale lecturi şi meditaţii, cu efecte radicale în poezia lui de mai târziu. Mai mult cred că el a fost, până la urmă, singurul beneficiar al acelui început de iniţiere isihastă [...] Voiculescu a luat noutatea în serios şi s-a angajat întru ea de unul singur, pe cont propriu cum s-ar spune, într-o uriaşă aventură a spiritului.“[35] „Prin mijlocirea acestor reuniuni el se iniţiază şi apoi se adânceşte în literatura filocalică şi face din isihasm nu numai un obiect de studiu, ci şi universul unei aventuri spirituale din care poezia sa va beneficia din plin.“[36]

Părintele Dumitru Stăniloae

Prin 1946, profesorul titular la catedra de Teologie ascetică şi mistică, la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, Dumitru Stăniloae va începe să frecventeze conferinţele de la Antim la invitaţia asistentului său Benedict Ghiuş. Traducătorul celei mai prodigioase culegeri de texte mistice, Filocalia, a pus la dispoziţia grupului, pagini inedite, la acea dată, din studiul amintit.
Rememorând acest moment, André Scrima va consemna câteva aspecte oarecum critice la adresa distinsului teolog. „Această restituire a slovei filocalice originare, în rezonanţă cu propria noastră căutare, ne apărea drept o coincidenţă augurală. Puţin ne păsa deci dacă stilul traducătorului se poticnea de propria-i literalitate şi trecea, în ochii unor purişti, drept greoi şi neaerisit. Printre aceştia, se numărau Sandu Tudor şi Vasile Voiculescu, dăruiţi cu un simţ prodigios al limbii, mult sculptat de necontenitele călătorii dus-întors în cultura universală.[37]
Dumitru Stăniloae, chiar dacă era un cărturar format în spiritul rigid al teologiei, în prelegerile sale adeseori, spre uimirea pioşilor, nu se sfia să-i citeze pe Kierkegaard, Binswanger, Jung. Precizăm că, dacă astăzi acest fapt pare o banalitate, în perioada postbelică orice ipoteză venită din Occident era primită cu circumspecţie. Astfel, profesorul la început timid, apoi cu mai multă încredere, a atins în prelegerile sale probleme inedite de factură mistică, „oferind satisfacţii“ pretenţiosului auditoriu adunat la Antim.
Publicarea în 1938 a unui amplu studiu teologic cu privire la teoria „energiilor necreate“ (problemă atinsă pentru întâia oară de Sfântul Grigore Palama) a reprezentat o premieră în ortodoxia românească. În anul 1936, Basile Krivocheine, un arhimandit vestit în Athos, a publicat o lucrare ce trata aceeaşi temă. Graţie vastei Biblioteci de la Antim, André Scrima a parcurs şi textul gânditorului elen. În urma lecturii, tânărul călugăr concluzionă:  „Pe cât era primul de narativ şi minuţios, pe atât al doilea ţinea la sinteză critică, la semnificaţie. Pentru nou-intraţii pe cale, se configura, pedagogic, un fel de complementaritate, distribuită pe paliere de intelecţie diferite.“[38] „Întâlnirile cu părintele Stăniloae ne-au lăsat amintirea unor convorbiri alerte, călduroase, în evocările sale, interveneau adesea «aerul de la ţară», satul natal care exprimau simţământul cvasimitic al «românismului», transpus într-un fel de legitimism religios-naţionalist. Se manifestau astfel limite ale comprehensiunii spirituale, care, veritabilă, rămâne mereu deschisă şi respinge implicit – şi chiar explicit – exploatarea ideologică operată de regimurile naţional-totalitare. Prin, şi dincolo de toate acestea, legăturile de prietenie şi comunicare deschisă cu «Grupul de la Antim», din care – ţinem s-o menţionăm – părintele Stăniloae nu a făcut nicicând parte, s-au păstrat până în momentul ordaliei «Rugului Aprins» din 1958.“[39]â

Dr. Camelia SURUIANU[1]André Scrima, Timpul Rugului Aprins, Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 163.
[2] Ibidem., p. 160.
[3] George Enache, Un mare duhovnic văzut prin ochii Securităţii: părintele Adrian Făgeţeanu mărturisitorul, în revista ROST, numărul 42-43, august-septembrie 2006.
[4]Vasile Vasilachi, Rugul Aprins. Cercul literar – cultural de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, în Calendarul Credinţa, The Faith, Detroit, 1992, Detroit, 1992, pp. 66.
[5]Ibidem., p. 67.
[6]Idem.,
[7]Şerban Mironescu, Rugul Aprins, un mod de a retrăi ortodoxia, în Vestitorul Ortodoxiei, an. III, 1991; nr. 35 – 36, p. 2; şi în Renaşterea, an III, 1993, nr. 12, p. 8.
[8]Idem.,
[9]Idem.,
[10] André Scrima, op. cit., p. 146.
[11]Ibidem., p. 106.
[12]Antonie Plămădeală, op. cit., p. 120.
[13]André Scrima, op. cit., p. 116.
[14]Idem.,
[15]Artur Silvestri, Modelul omului mare, zece « Convorbiri de amurg » cu Antonie Plămădeală urmate de « Douăzeci şi opt de scrisori de altădată », Editura Carpathia Press, 2004, Bucureşti, p. 14.
[16] Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 12.
[17] Vasile Vasilachi, Rugul Aprins. Cercul literar–cultural de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, în Calendarul Credinţa, The Faith, Detroit, 1992, pp. 66-71.
[18] André Scrima, op. cit., p. 136.
[19]George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, p. 396.
[20]André Scrima, op. cit., p. 121.
[21]Ibidem., p. 122.
[22]Ibidem., p. 126.
[23]Ibidem., p. 106.
[24]Alexandru Mironescu, op. cit., p. 194.
[25]Şerban Mironescu, op. cit., p. 2.
[26]Sandu Tudor, Acatiste: Imn-Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, Acatistul Sfîntului Ioan Bogoslovul, Acatistul Preasfintitului Părintelui nostru Calinic Cernicanul, Bucureşti, Editura Anastasia, 1997, p. 9.
[27]André Scrima, op. cit., p. 107.
[28]Idem.,
[29]Idem.,
[30]Antonie Plămădeală, op. cit.,  pp. 17, 18.
[31]André Scrima, op. cit., p. 129.
[32]Idem.,
[33]André Scrima, op. cit., p. 134.
[34]Valeriu Anania, Din spumele mării, Editura Dacia,Cluj-Napoca, 1995, p. 127.
[35]Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinşi, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983, p. 241.
[36]Valeriu Anania, Din spumele mării, ed. cit., p. 187.
[37]André Scrima, op. cit., p. 132.
[38]Ibidem., p.133.
[39]Idem.,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails