28.12.12

SANDU TUDOR. HRISOVUL CLIPELOR sau PECETEA VIEŢII SI A MORŢII - Scurtă analiză a limbii si stilului –                        De folos poate fi omului orice vreme, dacă poate                                                                               măcar să desluşească, fie şi ca printr-o ceaţă,
perspectiva unui viitor.
                                                                                                        Alexandru Mironescu, Kairos[1])                
                                                                                                                                   
           Hrisovul clipelor, capodopera poeziei ieroschimonahului Daniil de la Rarău, are o întindere de douăzeci şi patru de cânturi, semnificând cele douăzeci şi patru de ore ale unei zile, aşa după cum precizează poetul: Hrisovul e scurt ; / îi numai atât / cât se poate scrie / de-o noapte şi-o zi./ Că măscăriciul, mireasa şi ferentarul/ au trecut hotarul, călări,/ pe cărări ştiute hoţeşte /[2].

       Din cele câteva versuri, citate, se desprinde muzicalitatea specială a poemului, melopeea poeziei populare, de o anume tristeţe pe care o poate reliefa un singur instrument muzical al vremilor de legendă, al unui trecut ce se face simţit şi prin materialitatea acestui instrument,  cobuzul, luat ca simbol: Iată toată cuviinţa, destul de sumară şi prozaică, a acestui argument, care rămâne,o cuvenită invitaţie la proaspătă şi deschisă călătorie prin auz – ce o avem de faţă – , prilej  pentru o destăinuire, pentru o muzică lăuntrică de „ înalt cobuz. Am răsturnat în simbol acest instrument muzical cobuzul vremurilor de baladă – la  trebuinţele unui nou meşteşug, ale unei noi armonii sonore[3].

        În această parabolă s-a ales ca miez ideatic trecerea prin momentele semnificative ale vieţii, circumscrise într-o sintagmă concisă „hrisovul clipelor”, clipele marcând suumul vieţii, înţeleasă în plenitudinea ei, aşa cum ne explică răspicat poetul în expunerea temei: Viaţa obişnuită e romanul real; banal trăită, e numai realism romantic sau pur romantism, risipit de prisos. Concentrată şi trăită simplu, în clipe, viaţa se descoperă cu adevărat legendă şi aventură unice, vitale, în înţelesul lor profund şi major[4].

         Două lucruri esenţiale trebuie reţinute de cititorul acestui „cântec” al vieţii şi al morţii: a) definiţiile vieţii, după modul în care aceasta este trăită, având drept cadru fundalul cromatic, lumină / umbră, „lunecarea prin soarele zilei sau prin întunericul nopţii”, după mărturisirea poetului în tema anunţată, imediat după Argument: Întregul acestui hrisov se desfăşoară împărţit în cele două fapte mari ale zilei: lunecarea prin noapte şi trecerea sub soare. Desfăşurarea de vis treaz, la o veghe deschisă, urmată răsturnat de tot dinamismul oniric al trăirii la amănunt, zilnice, adică totalul scurtelor, concretelor şi crud-luminoaselor clipe ale vieţii[5]; b) cel de-al doilea element semnificativ este simbolul facerii, rolul rădăcinii oricărei zidiri, pe care o defineşte admirabil în Argument : Totdeauna rădăcina este nevăzută, dar se presupune cunoscută. Numai prin rădăcină se face înţeleasă, în toată rodirea şi în toată rotirea cuprinsului, ceea ce este coroana. Geometrizând, rădăcina fiind centrul din care izbugneşte viaţa din adânc, puterea ei este, de asemenea, şi cea care determină cercul, hotărăşte destinul coroanei, plinătatea şi lărgimea ei, însăşi viaţa şi rodul ei[6]. Am stăruit asupra acestei frumoase dezvăluiri pentru a pune în evidenţă concordanţa afirmaţiilor, făcute în spiritul adevărului, în ceea ce numim arta poetică, cu ceea ce pune în lumină limba română, în spiritul ei ancestral. Termenul rădăcină este moştenit din latină, atestat în forma radícina, şi are la bază un element arhaic, pelasg, vechi grec sau geto-dac, riza,-hV (ríza,-is), în latină, radix. Primul termen, arhaic, deci anterior influenţei latine, s-a păstrat în alcătuirea verbului a (se) răzima, generalizat în forma mai nouă, rezema, cuvânt provenit dintr-un verb arhaic, rizow (rízoo), la forma pasivă, errizwmai (errízomai), cu sensul „a fi susţinut”, „a fi fixat”, apoi „a (se) sprijini”[7], având şi un derivat verbal de la rădăcină, înrădăcinat, cu „rădăcină solidă”, iar sensul figurat este „ceea ce a prins rădăcină”. În dicţionarele româneşti, acest verb, a (se) rezema, foarte vechi în structura limbii române, este prezentat cu etimologia necunoscută, deoarece nu a putut fi explicat din latină sau din slavă. Cu această adnotare specială, de ordin lingvistic, intrăm în cheia desfacerii şi prezentării artei lexicului în poezia ieroschimonahului Daniil de la Rarău, un lexic ce are valenţe sonore speciale, tocmai prin vechimea lui, dar şi a semantismului ce evocă epoca de glorie a literaturii orale, în special, a baladei româneşti. 

         Pornind de la tema evidenţiată de poet, cea în care se justifică titlul secundar, Hrisov sau timpul interior al unei zile, bazat, mai ales, pe „nevoia rostirii muzicale”, a luării aminte sau a meditaţiei, numită „concentrare” în „interioritate”, autorul îşi va alege cu mare grijă cuvintele, nu numai din punctul de vedere al sonorităţii lor, ci şi din perspectiva vechimii şi mai ales, a înţelesului. Această alegere impune şi ea, măcar la nivelul formal, tonalitatea de „cântec bătrânesc”sau de „baladă”, deoarece, după mărturisirea autorului, cântecul este conştiinţa plenară „a unui  adevăr al vieţii ce se descoperă în sensul lui profund şi major”. Cântecul se naşte din încântarea luminoasă faţă de adevărul vieţii, aurul care curge în nisipul clipelor. Aurul, adică sensul real al vieţii, curge, adesea, fără veste şi băgare de seamă, în nisipul clipelor, aşa încât nu suntem conştienţi de valoarea lui. Ideea este ilustrată prin folosirea unui termen muzical, acela de contrapunct, prin care înţelegem paralelismul melodic, aşa cum reiese din chiar definiţia termenului: „o altă structură melodică, suprapusă şi de sine stătătoare, având fiecare (dintre structurile melodice) un înţeles propriu, dar formând laolaltă un tot organic”[8].
       Explicaţia întregii desfăşurări a poemului este foarte clară în prezentarea temei şi a definiţiei poetice a contrapunctului: Iată douăzeci şi patru de icoane şi pricini de cântec la ceasurile inimii şi ale minţii; ele fac acest hrisov. Măsura ritmică a unei zile, dar fără simetria ucigătoare a unei cronologii…[ci doar] aceea a mlădierii melodioase a unui timp trăit, timp lăuntric. Viaţa ca durată, dăinuire, este un contrapunct interior,[9] adică o formă neexprimată ce ţine de viaţa spirituală. Viaţa, în sensul biologic, nu este viaţă dacă este despărţită de moarte, deoarece „moartea este a vieţii”, ea, ca sârşit, este cununa vieţii; [iar] sfârşitul este, după părerea Sfântului, extazul depăşirii totale, exprimat în moarte. În cuvântul explicativ, intitulat Finalul, intrăm în realul premoniţiei uluitoare pe care o primise Sfântul în timp ce gândea asupra esenţei specifice, diferenţiatoare a morţii, un sfârşit ce va „spune ceva”: O adevărată moarte se cere, prin aceasta, să fie şi ea rodnică, să fie o moarte cu enigmă, o moarte care spune ceva. …Ea e prilejul ca viaţa noastră, oricum ar fi fost, să se arate în tot ce are mai uimitor, mai profund, mai puternic. Moartea rămâne cea mai din urmă şi cea mai însemnată întâmplare a vieţii. Profundzimea acestor idei face parte din viziunea trecerii ieroshimonahului în Împărăţia lui Dumnezeu, fiind o parte integrantă din dorinţa jertfei supreme, prin care a şi dobândit cununa muceniciei.
          Poemul propriu-zis are înaintea celor „douăzeci şi patru de icoane şi pricini”, care alcătuiesc hrisovul şi nu hronicul, o predoslovie şi nu o precuvântare, fiind şi în acest detaliu,  un evident argument al colbului aşezat pe hrisovul voievodal. Spre a înţelege delimitarea termenilor medievali, aşezaţi şi folosiţi într-un raport de opoziţie, trebuie să explicăm diferenţele care sunt exprimate în Predoslovie: Hrisov şi nu hronic / am luat să scriu./ Zodie şi ornic / viu, / pentru dreapta viaţă,/ măruntă la faţă,/ uimitoare în miez / şi în care crez[10].  Cei doi termeni de origine mediogreacă, hrisov şi hronic, au din punct de vedere semantic o valoare specială, particulară, dar ei sunt situaţi, cronologic, în aceeaşi sferă temporală, fiind utilizaţi în documentele medievale. Hrisovul este folosit cu sensul lui de bază, acela de „document provenit din cancelaria domnească, purtând sigiliul domnitorului”, aşa cum o arată şi numele primar, grecesc: crusoboulon (hrisovoulon) „bulă de aur”, ceea ce în limba română, folosită în cancelariile domneşti, se mai numea pecete. Sensul apare explicit în ultimul vers care încheie Predoslovia: Cu vârf muiat în tristeţea/ şi frumuseţea/ acestui scrum auriu şi de nimic,/ am încondeiat de istov/, măreţ de mic, / sulul voievodal al acestui hrisov[11].  Hronicul, hronica sunt două variante învechite, de provenienţă greacă, cronikon (hroníkon), iar formele curente, cronic, cronică sunt cele provenite prin filieră latină, din chronicus şi chronica, cu sensurile diferenţiate în funcţie de formele utilizate. În textul poemului sensul cuvântului este cel de cronică, „culegere de documente”. Locuţiunea adverbială, de istov nu a fost folosită din ncesităţi de rimă, ci ea exprimă o nuanţă ultimativă, de încheiere. Istov în limba veche însemna „sfârşit, capăt”, iar de istov, cu valoare adverbială,  înseamnă „complet”, „definitiv”; deci versurile „am încondeiat de istov,/ măreţ de mic,/ sulul voievodal” au valoarea unei imagini a documentului voievodal, pecetluit, imagine autentificată şi prin folosirea unui superlativ, obţinut prin alăturarea celor două antonime, măreţ şi mic.
     În primul cânt, asistăm la prezentarea a două tablouri în tonalităţi cromatice şi ritmice diferite; pe de-o parte liniştea încremenită a Sucevei în care „visează moldav poveste străbună, / Oprită tăcerea, golită-i de şoapte”, cu referire la sfinţenia vieţii ei de odinioară, încremenită în cer şi turle, dar peste care se suprapune mişcarea, dinamica vieţii cu tot ce implică ea, mai ales, călătoria cu rădvanul: Potcoava de múlt /(cu sensul de veche) pe bolován / răsúnă,/ şi în práf, şi în lút/.  Şi róţi de rădván / se aúd / în plínul de lúnă /şi bíci în huít./ Tăcérea vegheáză ascuţít/. Am marcat cu  accente vocalele rostite sau cântate, spre a reliefa cadenţa specifică prin care se pune în valoare intrarea în planul teluric, în planul mişcării, al acţiunii de prisos, peste care suverană şi detaşată veghează tăcerea ascuţit, adică la o cotă înaltă. Rădvanul este un termen folosit în Moldova pentru „caretă” sau „caleaşcă” şi provine din germana medievală, Reitwagen sau polonezul rydwan, termeni specifici pentru sec. al XVIII-lea.
      Tabloul din cântul al II-lea ne introduce direct în ambivalenţa trăirii, specifică unuia şi aceluiaşi personaj, gândul senin ce se anină între trezie şi trezvie, ceea ce anunţă deja cum, şi, în ce mod creşte gradat, până ce va depăşi limita: Şi ager ferentarul, la trezie visează,/ sub coiful înalt cu vârful în cer./ Turnat în oţelul cămăşii de zale,/ albastru nespus acum scânteiază ./ Uriaşa-i lance, la miezul nopţii, sus!/ Că visarea cea trează, / nebuna, / aude şi-n bolovan./ Şi vede-nainte/ cu văzul din minte /solia ce vine, tot una/ cu zgomot greoi de rădvan,/ Ce roată rotundă e luna/ şi largă cât un maidan./ Primul termen cu o nuanţă semantică arhaică este cel de ferentar, termen provenit din latină, ferentarius, fiind un neologism pentru „corpul de armată, auxiliar, uşor înarmat”[12]. Clipa ferentarului de „visare trează, nebună”, vede „înainte cu văzul din mintesolia ce vine tot una , adică „în acelaşi timp”cu zgomotul greoi de rădvan. Aici, ni se atrage atenţia asupra acuităţii minţii, a perceperii, în zgomotul lumii, specific desfăşurării evenimentelor, a „soliei” ce vine din lumea tăcerii, a armoniei cerului, subliniată în ultimul vers, cu mirare: „ce roată rotundă e luna”. Avem de-a face în versurile, cu specific baladesc, ale ieroschimonahului Daniil, cu un procedeu poetic, caracteristic poeziei populare, folosit şi în poezia cultă de marii poeţi. Este vorba de asonanţa poetică, procedeu care constă în „repetarea aceluiaşi sunet sau grup de sunete, sau a vocalei de la sfârşitul fiecărui vers”[13], dând poemului o valoare artistică de natură sonoră, muzicală. O altă însuşire de natură artistică, specifică poeziei populare, o formează „asocierea figurativă şi paralelismul formelor”[14], procedeu pus în valoare de o cercetătoare de la Institutul de Lingvistică „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Nu vom menţiona toate situaţiile ilustrative ale acestor procedee artistice, oferite de poemul pe care îl analizăm, ci vom enumera câteva: rădvan / maidan ; prelungă pluteşte privirea pe cale;  cu pană ovală,/ cu ison duios, / cu mână domoală, laudă adevărului dureros ; fluieră-vânt golănit de strai, /…cu gândul flecar,/ să-nfulece-n fugă un boţ de mălai; ce albă, ce dulce,/ ce blândă curge,/ prin trei site la vale, / făina prea cinstită/ şi subţire/ pentru marea pită / a Măriei Sale/.  Preferinţa pentru asonanţa, stabilită la începutul cuvintelor, este o constantă ce dă poemului muzicalitatea şi ritmicitatea anunţate atât în Argument, cât şi, sau mai ales, în Temă, unde, prin stăruirea asupra importanţei clipelor, se subliniază importanţa cântecului: Cântecul este conştiinţa plenară a acestui adevăr [„aurul care curge în nisipul clipelor”], întrucât îţi dai seama bogat de el[15].  Alegerea acestui tip de asonanţă are şi rolul de a indica natura locului şi a situaţiilor evocate, într-un mod plastic, plasticitate realizată prin auz: Iată un alt exemplu: Numai cel căzut, zdrobit cu topuzul,/ mare-măscăriciul, la butuci legat,/ zornăie-n zăvoare, zadarnic se zbate/.[16]     
     Cum numărul termenilor arhaici, medievali, este destul de mare şi greu de înţeles pentru cei ce nu sunt familiarizaţi cu limba veche, ne vom opri asupra versurilor ce conţin asemenaea termeni: se aud /în plinul de lună/ şi bici în huit. Ultimul cuvânt este o variantă de la huiet, substantiv postverbal de la a hui, un termen regional folosit pentru vuiet . Sub patruzeci spade de paici îndrăzneţi/ Săltând din obânc buiestre parade,/ domneşti drumeţi,/ pe cale răznită, / sălbatec coclaur.  Desigur că este uşor de recunoscut cifra 40, specifică şi în acelaşi timp simbolică pentu întregul epos popular. Paic, cu forma de plural, paici, înseamnă „tânăr boier care făcea parte din garda de corp a domnitorului”. Termenul este de origine turcă sau persană, în forma peik. Obânc este şi el un termen ieşit din uz, o variantă a lui oblânc cu sensul „partea de dinainte a şeii, puţin mai ridicată şi încovoiată”. Termenul este foarte vechi deaorece îl găsim în macedo-română şi megleno-română, preluat apoi de toate limbile slave. Etimologia este greu de stabilit, fiind apropiat de oblok sau oblon[17]. Cale răznită, este calearătăcită”, „înstrăinată”. Cuvântul este un participiu trecut de la verbul a răzní, termen popular, folosit cu sensul „a se rătăci”, „a se pierde”, „a se despărţi”, „a se înstrăina”. Verbul este format de la adverbul razna şi are, în textul poemului, o importanţă deosebită, marcând semnificaţia întregului eveniment spre care se îndrepta careta domnească; cale răznită,/  sălbatec coclaur. Coclaur, coclauri este un cuvânt autohton, de asemenea foarte vechi, a cărui semnificaţie primară, „loc ridicat prin depunerea de aluviuni şi de oase ale generaţiilor de înaintaşi,” s-a pierdut, odată cu etimologia, adică cu transparenţa termenului din punct de vedere etimologic. În DEX găsim următoarea explicaţie: „Coclauri, locuri neumblate sau puţin umblate, pustii, îndepărtate; locuri prăpăstioase. Etimologia necunoscută”[18]. Pentru a înţelege etimologia pe care noi am propus-o pentru acest cuvânt arhaic, moştenit, redau două versuri din poezia Grai valah a poetului Vasile Voiculescu : Calc des cu sufletul arsu-ţi coclaur, Din fund oftează strămoşii de aur[19]. Termenul coclaur are la bază un cuvânt pe care îl găsim şi în greaca veche, kokkalon (kókkalon), cu pluralul kokkala (kókkala) „os,-oase”, forma de plural fiind cea din care a evoluat forma românească coclauri. Terminaţia de plural, -uri este încă o dovadă a vechimii termenului, aşa ca în cuvintele: pământ, pământuri, mormânt, mormânturi, duh, duhuri. Descrierea călătoriei dar şi a mijlocului de transport prin care ea se face pune în lumină întreaga atmosferă a vieţii medievale princiare. Careta-aurie cu herb de regină…cu patru roibani în roş valtrap. Cu herb de regină este o determinare în care herb are sensul clar de „stemă”, „blazon” şi provine din germ. Erbe sau din polonezul herb [20]. Roş valtráp, cu antepunerea adjectivului, adică inversarea topicii normale, este procedeul prin care se subliniază culoarea caracteristică materialităţii opulenţei, desfrâului şi violenţei diabolice. Cuvântul Valtrap, cu forma de plural valtrapuri are sensul de „pătură specială care se pune sub şaua calului”, un termen împrumutat din germ. Waltrape.
        Paralel cu desfăşurarea nunţii la curtea voievodală, suntem ridicaţi pe aripi de gând spre a fi părtaşi la alte bucurii, bucuriile inimii în întâlnirile ei cu ceea ce e nevăzut şi nesupus stricăciunii: Şi fără înconjur să iscusim minune/ din frăgezimi de gând şi purpură de soare./ Şi izvodind cuminte, să măiestrim cântând/ înţelepciuni de piatră/ şi faptă viitoare. Şi inima păstrată/ la semnul de trezie/ şi clară de departe/ când ne va fi să fie,/ să ne-ntâlnim plângând/ din bucurii curate / pentru logodna noastră fără inel de rând/[21]. Cele două lumi,  ce sunt alese şi trăite în clipele de viaţă se întâlnesc, sunt puse faţă în faţă, şi prezentate prin antiteză, aşa cum vom vedea în scena sacrificiului căprioarei, o sacrificare sălbatică spre sălbateca ospăţului bucurie, clipă în care impresionat, un copilaş pe prag, în lacrimi se-nfioară/ din spaima şi uimirea privirilor de drag.  Locuţiunea adverbială, de drag este o construcţie tipic populară pentru a reda noţiunea „cu sau din dragoste pentru ceva”. Din descrierea nunţii, cu dominanta mâncării şi a băuturii, transportată în convoi, aflăm că în Poarta Calicilor, Marele Căminar/ a numărat convoiul cu vinul adus./ Şi au tras la gârliciu o sută butoaie,/ pline cu sângele cel regesc din Cotnar/ [22]. Gârliciu este un termen care avea în epocă mai multe sensuri. Aici, având în vedere verbul a tras la…ar putea fi acela de „a depozita în beci”, „ a trece prin gârliciu”, adică prin intrarea strâmtă a beciului. Astăzi, prin extensie, în unele zone, termenul e folosit cu sensul de „beci” sau „gâtlej”. În text mai apare de două ori, ca unealtă de lovire, un alt termen medieval, topuz, cu sensul „măciucă bătută cu nestemate folosită ca însemn al domnilor din Ţara Românească şi Moldova”; „buzdugan”. Termenul era cunoscut şi în aromână şi greacă, topouzi (topoúzi) fiind socotit de origine turcească, topuz[23].  Tot din turcă, în forma bagdali, este şi bagdadie, cu sensul de „tavan”, un termen ce are la bază numele unui material, folosit la finisarea tavanului, ce provenea din oraşul Bagdad. În ceea ce priveşte verbul năusti din ultimul vers al cântului al IX-lea, „Şi pe Vodă, cu privirea rămasă / proptită pe zare,/ l-a năustit umbra verde mişcătoare”, este o formă singulară care nu figurează ca variantă a verbului năuci, în nici un dicţionar, ceea ce poate fi interpretat şi ca eroare de tipar.
            Ultimele cânturi, respectiv cele numerotate, 21, 22, 23 şi 24 sunt un fel de melopee, un cântec ce descrie moartea în toate aspectele ei, moartea „bună” şi cea „nefirească”, cea din urmă fiind dorită de toţi cei care în mod paradoxal au valorile clipelor de viaţă inversate, neputând să depăşească materia. Moartea nefirească, cea mai neînţeleasă,/ cea mai neprimită, cea mai uimitoare,/ care umileşte şi înfricoşează,/ e moartea cea lină, blândă, de acasă, fără de pricină, care nu ne doare,/ …moartea cea din somn/ fără trezire/ când al vieţii mire/ crezi c-ai şi învins,/ şi cu braţ întins/ ţi-a trecut cununa fără s-o fi prins/. Ultimul vers este sentinţa care dezleagă enigma şi întăreşte afirmaţiile făcute de ieromonahul Daniil în cuvântul intitulat, Finalul.
 Metaforele, comparaţiile şi analogiile în distribuţia luminii şi a umbrelor, pe cele două planuri, uman şi cosmic, aduc în prim plan istoria, legănată între poveste şi adevăr, între cuminţenia luminată şi căderea în chingile determinărilor umane, necontrolate şi distrugătoare  : Pălesc lumânările-n sfeşnice grele,/ Umbra şi lumina la blândă-ngânare/ pun mortului zâmbet vioriu pe faţă/ … În ctitoria lui îl vor îngropa,/ cu candelă ce nu se stinge./ Şi după datină vor arunca/ un bulgăre în groapă,/ să se înţeleagă adevărat/ ce nu mai este,/ cum viaţa noastră trece în Marea poveste/[24]. Tabloul final din cântul al XXIV-lea începe cu un verb similar celui folosit la moartea voievodului, „a păli” în „pălesc lumânările”, deci un  paralelism semantic, s-a stins a stelelor suită sclipire/ Suceava stă scrisă pe slavă de smarald/ şi la ceasul sânecării straşnic săltat, / străpunge un strigăt de surle subţire.  Sunt respectate cuvintele ce s-au întărit mai mult în această parte a ţării, în care scribii cancelariei domneşti trebuia să foloserască limba slavă pentru a fi înţeleşi de vecini. Iată câteva exemple: pogribanie „înmormântare”, o variantă la termenul pogrebanie din slavonă, pogrebenije. Jelania ne-a învăţat/ cum şi-n înfrângeri se învinge. Jelanie are din punctul de vedere al sensului de „durere”, „necaz”, „plângere”, „jeluire” o situaţie specială fiind influenţat de două cuvinte slavone: zelanije „dorinţă”, termen confundat cu paronimul slav, zelenije „doliu”, „durere”.Ciudat este faptul că, astăzi, Moldova medievală cu documentele cancelariilor sucevene din secolul al XIV-lea şi al XV-lea, scrise în slavonă dar cu multe cuvinte româneşti, care nu au putut fi traduse, sunt prezente în dicţionarele ucrainiene, ca documente ale limbii ucrainiene vechi. Cititorul neavizat al Dicţionarului etimologic al limbii ucrainiene va socoti Suceava şi Cancelaria domnească a voievozilor români parte componentă a culturii ucrainiene. Din documentele vremii nu pot lipsi însă cuvintele de origine latină, fiind cele mai numeroase şi mai frecvente care au dat caracterul latin sau romanic al limbii noastre. Revenind la textul Hrisovului, verbul sâneca, cu sensul „a se vindeca”, „a se restabili” e păstrat doar în formule vechi de descântec şi provine din lat. *sanicare, „ a deveni sănătos”, un verb de la adj. latin sanus. În încheierea analizei noastre ne alăturăm aprecierilor medicului şi poetului, Vasile Voiculescu, cel care cunoştea limba populară şi semnificaţiile ei, cel care în arta poetică a sufletului său a găsit cele mai frumoase imagini ale întâlnirii cu Dumnezeu. După lectura poemului, în ziua de 15 martie 1958, l-a definit pe autorul lui astfel: Te-ai tras din veac şi lume în taina sihăstriei,/ Râvnind să fii un simplu ieroschimonah,/ Dar harul te urmează, şi peste plai valah/ te unge însuţi Duhul vlădică-al poeziei./

 
  17 iulie 2006, Bucureşti                                  Prof. dr. Aurelia Bălan-Mihailovici
                                                            Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti


[1] Alexandru Mironescu, Kairos – Eseu  despre teologia istoriei – Editura „Anastasia”, 1996, p. 48-49.
[2] TainaRugului Aprins”, Ieroschimonahul Daniil, Sandu Tudor, Editura „Anastasia”, Colecţia „Intelectualii Bisericii”,  Bucureşti, 1999,  p. 79.
[3]  Ibidem, p. 66.
[4]  Ibidem, p. 65.
[5]  Ibidem, p. 65.
[6] Ibidem, p. 64.
[7] Interesante sunt etapele fixării etimologiei, în două spaţii îndepărtate, de doi autori ce reprezintă două generaţii şi formaţii ştiinţifice diferite, eu fiind total izolată de marele om de cultură, Alexandru Ciorănescu, autorul unei lucrări, multă vreme interzisă în lumea ştiinţifică românească, Diccionario Etimólogico Rumano, Biblioteca Filológica, Universidad de La Laguna, Tenerife, Spania, 1954-1966, publicat în limba spaniolă şi tradus în limba română, Dicţionarul Etimologic al Limbii Române (DER), de Tudora Şandru Mehedinţi, lucrare apărută la Editura „Saeculum”, Bucureşti, 2002. Este singurul dicţionar care redă soluţiile înaintaşilor, completate cu unele rezolvări personale, rezolvări ce merg în concordanţă cu punctul nostru de vedere, cu privire la originea arhaică, tracă şi greacă veche, a multor termeni din limba română şi din arealul Peninsulei Balcanice, termenii fiind preluaţi, mai târziu,  de cultura slavonă. 
[8] Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX.), s. v. contrapunct.
[9] Lucr. cit.  p. 65.
[10]  Ibidem, p. 67.
[11]  Ibidem, p. 67.
[12] Dicţionarul Limbii Române (DA), Tomul II, partea I (F-I), Imprimeria Naţională Bucureşti, 1934, s. v. ferentar
[13] Petit Robert 1, Dictionnaire de la langue francaise, Paris, 1990, s. v. assonance, provenit din lat. assonare.
[14] Felicia Şerban, Lirica populară românească  între Est şi Vest –studiu comparat de poetică – Editura  „Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2005, pp. 95 – 112 .   
[15] Lucr. cit., p. 65.
[16]  Ibidem, p. 75.
[17] Al. Ciorănescu,  DER, s. v. oblânc.
[18] DEX., s. v. coclauri.
[19] V. Voiculescu, Poezii / Poésies, Editura Minerva, Bucureşti, p. 296.
[20]  Al. Ciorănescu, DER, s. v. herb.

[21]  Lucr. cit. p. 71.
[22]  Ibidem, p. 73.
[23] Al. Ciorănescu, DER, s.v. topuz.
[24] Lucr. cit., p. 78.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails